Itanium-Servers

Гост

Потребителско Име:

Парола:Регистрация

Главно меню
 Начало Наши сървъри Форум Банер Генератор Наши банери Топ 200 играчи Бан листа SMS Реклама на Банер Правила ЧЗВ Връзка с нас

Counter-Strike 1.6
 Модове и Плъгини Сървъри

Приятели 


Реклама 

Общи условия на Itanium-Servers 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА www.Itanium-Servers.net

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от "Itanium-Servers" информационни услуги и ресурси посредством уебсайта Itanium-Servers.net ("Общите условия") и урежда отношенията между "Itanium-Servers" и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.Itanium-Servers.net информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. Itanium-Servers.net/Уебсайтът www.Itanium-Servers.net (https://www.itanium-servers.net) е уебсайт, собственост на Itanium-Servers, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. "Itanium-Servers" (наричано по-долу "Itanium-Servers"), със седалище и адрес на управление гр. Плевен, бул. "Русе", 5800 Плевен, България, тел. +359*** ** ** ** от съображение за сигурност и поради зачестилите злоупотребите с телефонни измами ви молим да се свържете със нас на този e-mail: support@Itanium-Servers.net, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта Itanium-Servers.net информационни услуги и ресурси.

1.9. "Потребителско съдържание" е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Itanium-Servers с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта Itanium-Servers.net за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.10."Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.11."Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Itanium-Servers чрез Уебсайта Itanium-Servers.net предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги ("Услугите"), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта Itanium-Servers.net се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, ограничени до, услугите, свързани с покупка и получаване на достъп до сървърите, както и информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположена на Уебсайта Itanium-Servers.net и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез Уебсайта Itanium-Servers.net.

2.3. Използването на Услугите на Уебсайта Itanium-Servers.net е възможно само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са, с ограничения до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на Itanium-Servers, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на видеоматериали, изображения, текст и други, изграждането на потребителски профил по зададени от Itanium-Servers критерии, създаването на тематични форуми, използването на системата за размяна на електронни съобщения между потребителите и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез Уебсайта Itanium-Servers.net.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта Itanium-Servers.net („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта Itanium-Servers.net („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и за ползване на информационните услуги и ресурси, предоставяни чрез уебсайта Itanium-Servers.net (http://itanium-servers.net), собственост на Itanium-Servers.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес //www.itanium-servers.net/tos.php по начин, който позволява неговото възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта Itanium-Servers.net. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта Itanium-Servers.net, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта Itanium-Servers.net, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта Itanium-Servers.net, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.4. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата //www.Itanium-Servers.net/signup.php за да се запознаете с настоящите Общи Условия за регистрирани потребители. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 13-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото, като те ще носят отговорност, за неговите действия.

3.4а. (изм. от 01.06.2018г.) Itanium-Servers си запазва правото да определя минимална допустима възраст за участие на Потребителите в организирани от Itanium-Servers игри, състезания, конкурси и всякакви други събития (включително и с рекламна цел), които се провеждат и/или излъчват на уебсайта Itanium-Servers.net. Евентуалните ограничения по настоящата точка ще важат както за новорегистрирани Потребители, така и за вече регистрирани Потребители. В случай на нарушения по настоящата точка от страна на Потребител, Itanium-Servers има право, по своя преценка, да преустанови участието на Потребителя в съответното събитие.

3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Itanium-Servers услуги. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 3.4, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на Itanium-Servers данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Itanium-Servers има право да откаже регистрацията.

3.8. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Itanium-Servers има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. Itanium-Servers не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Itanium-Servers в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта Itanium-Servers.net, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на Itanium-Servers. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да управлява разположено от него на сървър на Itanium-Servers Потребителско съдържание, да го организира в мнения и тематични форуми, да персонализира вида на потребителския си профил и др.

4.5. С потребителския си профил всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ може да създава един или повече обособени тематични форуми, в които публикува Потребителско съдържание с обща тематична насоченост по определена от Itanium-Servers категория.

4.6. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Itanium-Servers може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3 или т.3.5.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а.) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта Itanium-Servers.net;


б.) За регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Itanium-Servers. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, Itanium-Servers довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта Itanium-Servers.net. Itanium-Servers предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до Itanium-Servers, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Itanium-Servers, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Itanium-Servers за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта Itanium-Servers.net, при което Itanium-Servers има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Itanium-Servers услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта Itanium-Servers.net, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Itanium-Servers. За да може да ползва Услугите, описани в т.2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.

7.3. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага (upload) на файлове, теми и мнения, на сървър на Itanium-Servers Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Itanium-Servers Услуги да не зарежда, разполага на сървър на Itanium-Servers и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а.) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;


б.) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;


в.) с порнографско или открито сексуално съдържание;


г.) съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично или Обществено имущество;


д.) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;


е.) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;


ж.) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;


з.) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;


и.) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;


й.) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;


к.) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;


л.) съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;


м.) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;


н.) с лошо качество и неясно съдържание;


o.) с големина на файла над определените на Уебсайта Itanium-Servers.net максимални размери.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Itanium-Servers Услуги:

а.) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;


б.) да уведомява незабавно Itanium-Servers за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;


в.) да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;


г.) при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми Itanium-Servers за отстраняването им;


д.) да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).


7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Itanium-Servers услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта Itanium-Servers.net. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като Itanium-Servers спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и/или да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта Itanium-Servers.net, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно Потребителско съдържание (аудио и видео записи и файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез линк стрийминг (link streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и/или видео сигнали чрез Интернет през Уебсайта Itanium-Servers.net от външен източник посредством линк (link), до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и/или видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта Itanium-Servers.net, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта Itanium-Servers.net и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

7.9. При ползване на услугата „Добави плъгин” ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не въвежда друго съдържание и текст в секцията „Описание” освен информация пряко, свързана с или описваща, съответно поясняваща съдържанието на съответния плъгин. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да използва секцията „Описание”, за да публикува, отправя или приема каквито и да е предложения за извършване или сключване на каквито и да е правни сделки, нито да отправя каквито и да е други електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

7.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване, на която и да е от Услугите, предоставяни чрез Уебсайта Itanium-Servers.net, да не зарежда, да не разполага на сървър на Itanium-Servers, да не изпраща и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица каквото и да е Потребителско съдържание, което по своята същност може да се счете за отправяне към трети лица или приемане от трети лица предложения или изявления за сключване, съответно за извършване, на правни сделки.

7.11. Услугите, предоставяни от Itanium-Servers, са предназначени за конкретни цели и не могат да се използват от ПОТРЕБИТЕЛЯ за хакване, кракване, бъгване или съботаж на сайта Itanium-Servers.net. Всяко използване на Услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в нарушение на това правило е на негов риск и отговорност.

7.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, посредством функцията „Добави плъгин”, предоставена от Itanium-Servers да публикува Потребителско съдържание, и/или публикувано на Уебсайта Itanium-Servers.net, в свои лични уебсайтове, с нетърговски цели. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е Уебсайтът Itanium-Servers.net, както и да поставя линк към Уебсайта Itanium-Servers.net. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да внася каквито и да е изменения в Потребителското съдържание, както и не може да използва функцията „Добави плъгин” за търговски цели, включително за продажба на реклама, насочена изключително към определено Потребителско съдържание, както и не може да използва функцията „Добави плъгин” без да посочи оригиналния Автор.

7.13. При ползване на услугата „SMS Admin” ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ползва услугата по начинът/начините по които е предоставен от Уебсайта Itanium-Servers начин.

7.14. Услугата, „SMS Admin” предоставена от Itanium-Servers е предназначена за конкретни цели и не може да се използва от ПОТРЕБИТЕЛЯ по различен от предоставените начини за услугата от Itanium-Servers.

7.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, посредством функцията „SMS Admin”, предоставена от Itanium-Servers да заплати със лични финанси чрез мобилен телефон, и/или друг предоставен начин за разплащане онлайн (online) от Уебсайта Itanium-Servers за конкретните услуги, които са предоставени във секцията "Зареди Кредити".

7.16. Секцията/Страницата „Зареди Кредити” предоставена от Itanium-Servers е предназначена за конкретните Услуги, услугата включва зареждане на потребителския акаунт със "онлайн валута(валутата е кредити)" която може да използва за различни услуги към конкретната услуга/и предоставени от Уебсайта Itanium-Servers.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Itanium-Servers

8.1. Itanium-Servers се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. Itanium-Servers няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Itanium-Servers няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Itanium-Servers съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървърите на Itanium-Servers, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Itanium-Servers или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, Itanium-Servers има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и/или да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.5. Itanium-Servers има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Itanium-Servers.net, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Itanium-Servers или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Itanium-Servers. Itanium-Servers не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници и/или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта Itanium-Servers.net, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

8.6. Itanium-Servers има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в Уебсайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Itanium-Servers.

8.7. Itanium-Servers има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.8. Itanium-Servers има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на Itanium-Servers, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта Itanium-Servers.net, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Itanium-Servers неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Itanium-Servers, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на Itanium-Servers включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на Itanium-Servers и Уебсайта Itanium-Servers.net в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на Itanium-Servers. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта Itanium-Servers.net.

9.2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Itanium-Servers.net, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от Itanium-Servers чрез предоставяните услуги на Уебсайта Itanium-Servers.net, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Itanium-Servers, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, като предоставят линк (link) „В техния сайт”, предоставен от Itanium-Servers, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

9.3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Itanium-Servers.net ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на Itanium-Servers правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски профили и Тематични Форуми, създадени от други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта Itanium-Servers.net, на които се визуализира Потребителското съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че правата по предходното изречение могат да бъдат предоставяни от Itanium-Servers на определени ПОТРЕБИТЕЛИ, въз основа на постигнато допълнително електронно писмено споразумение между Itanium-Servers и такива ПОТРЕБИТЕЛИ.

9.4. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Itanium-Servers, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите за възпроизвеждането му е предоставен „Линк” сочещ към Потребителското съдържание, както и по отношение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Itanium-Servers на Уебсайта Itanium-Servers.net с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.

9.6. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Itanium-Servers или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Itanium-Servers и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:

"Itanium-Servers"
бул. "Русе"
Град Плевен, България
Тел.: +359*** ** ** **(от съображение за сигурност и поради зачестилите злоупотребите с телефонни измами ви молим да се свържете със нас на предоставения e-mail)
За информация как да се свържете с Itanium-Servers, моля, посетете страницата Връзка с нас, и/или на посочния e-mail по-долу. E-mail: support@Itanium-Servers.net

Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

а.) Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б.) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в.) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от Itanium-Servers;
г.) Информация, достатъчна за Itanium-Servers, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д.) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е.) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

Itanium-Servers по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

9.9. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до Itanium-Servers със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.8. След получаване на уведомлението, Itanium-Servers го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т.9.8. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Itanium-Servers полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Itanium-Servers не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от Itanium-Servers умишлено или при проявена груба небрежност.

10.2. Itanium-Servers не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, Itanium-Servers не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта Itanium-Servers.net.

10.3. Itanium-Servers не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в Уебсайта Itanium-Servers.net. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Itanium-Servers, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. Itanium-Servers не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Itanium-Servers, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Itanium-Servers.

10.5. Itanium-Servers не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. ВИ БОКС не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта Itanium-Servers.net.

10.7. Страните приемат, че Itanium-Servers не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Itanium-Servers с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Itanium-Servers предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта Itanium-Servers.net, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Itanium-Servers грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Itanium-Servers за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. Itanium-Servers не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Itanium-Servers, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХІ. ПРАВА НА Itanium-Servers В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. Itanium-Servers има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта Itanium-Servers.net от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на Itanium-Servers, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта Itanium-Servers.net нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на Itanium-Servers, Itanium-Servers има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Itanium-Servers има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. Itanium-Servers има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на Itanium-Servers ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи Itanium-Servers има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта Itanium-Servers.net от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Itanium-Servers има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи Itanium-Servers не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Itanium-Servers и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Itanium-Servers Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Itanium-Servers за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Itanium-Servers и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.4, изречение последно.

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В КРАЙНОТО УСТРОЙСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ („кукита” (cookies))

13.1. Itanium-Servers има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта Itanium-Servers.net. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да редактира, актуализира и променя своите лични данни, като някои от тях може да бъдат редактирани, променени и актуализирани с Услугите на Itanium-Servers, за да бъдат актуални и съхранявани от Itanium-Servers. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага Потребителско съдържание на Уебсайта Itanium-Servers.net, публикува коментари или изпраща съобщения, Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари посредством системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е достъпна предоставената от него информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта Itanium-Servers.net.

13.3. Itanium-Servers полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

13.4. Itanium-Servers полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, Itanium-Servers ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

13.6. Itanium-Servers събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Itanium-Servers. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Itanium-Servers.

13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Itanium-Servers на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.8. Itanium-Servers се задъжава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Itanium-Servers;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Itanium-Servers за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.

13.9. При използване на Уебсайта Itanium-Servers.net, Itanium-Servers има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на Itanium-Servers във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Itanium-Servers и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта Itanium-Servers.net, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Itanium-Servers съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

13.10. Itanium-Servers има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайта Itanium-Servers.net и други посещавани от него уебсайтове.

13.11. При предоставяне на услугите Itanium-Servers съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ и съответно я обработва с цел:

  • Осигуряване на нормален и качествен достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите с всички техни функционални възможности;
  • Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
  • Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
  • Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта Itanium-Servers.net, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
  • Осигуряване на автоматично препращане между нормална и мобилна версия на Уебсайта Itanium-Servers.net;
  • Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта Itanium-Servers.net съобразно изискванията и настройките на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително, но не само формиране на секциите "Вашата CS статистика" и "Топ 200 играчи";
  • Реклама и проучване на предпочитанията на потребителите.

13.12. В използваните от Itanium-Servers кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ като физическо лице, а единствено се цели и се осигурява идентифициране на използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ браузър и/или крайно устройство.

13.13. В използваните от Itanium-Servers кукита (cookies) може да се съхранява информация относно ключови думи, с които се описват гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ форуми, но не се пази история или описание на конкретните форуми, гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

13.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достъпи до Уебсайта Itanium-Servers.net и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта Itanium-Servers.net настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което Itanium-Servers не носи отговорност.

13.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от Itanium-Servers в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към Itanium-Servers на следния адрес за електронна поща: support@itanium-servers.net . По по-подробна информация относно използваните от Itanium-Servers кукита и относно правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ в тази връзка е достъпна в секцията "Кукита (Cookies)" в Уебсайта Itanium-Servers.net.

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на Itanium-Servers или прекратяване на поддържането на Уебсайта Itanium-Servers.net;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Itanium-Servers има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Itanium-Servers не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на Itanium-Servers, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта Itanium-Servers.net и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресанта информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Itanium-Servers е адресант на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресанта информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Itanium-Servers. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресант на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресанта информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Itanium-Servers, дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.4. Уебсайтът Itanium-Servers.net се поддържа от Itanium-Servers посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Itanium-Servers не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта Itanium-Servers.net извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Плевен.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Администраторите(Собствениците) на "Itanium-Servers" от 01.06.2018 г., и в сила от 02.06.2018 г.


Itanium-Servers

Реклама 

Сървъри 
[IS]Dust2Only 212.233.176.25:27015 0 / 32 de_dust2
[IS]War3Respawn 212.233.176.25:27016 0 / 32 de_chateau
[IS]GunGame 212.233.176.25:27017 0 / 32 gg_winterfight
[IS]Zombie Plague 5.0 212.233.176.25:27018 0 / 32 zm_warehouse

Списък с членовете 
Последно регистриран: smurfavr
Кой е на линия: Няма потребители през последните 10 минути.
Общо на линия:
Админи: 0
Потребители: 0
Гости: 7
Общо на линия: 7

Powered by Itanium-Servers v1.1 Copyright © 2017-2018
placeholder